Net4Doctor

Publikacje wyróżnione

 • Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.

  Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.

  Prze­pro­wa­dzo­no re­tro­spek­tyw­ny prze­gląd wy­ni­ków le­cze­nia 64 pa­cjen­tów, ho­spi­ta­li­zo­wa­nych z po­wo­du idio­pa­tycz­nej bło­ny na­siat­ków­ko­wej, w okre­sie od stycz­nia 2010 r. do stycz­nia 2012 r., u któ­rych wy­ko­na­no wi­trek­to­mię przez pars pla­na z usu­nię­ciem bło­ny na­siat­ków­ko­wej.

  Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.
 • Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość

  Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość

  Nie­wąt­pli­wie jed­nym z naj­więk­szych do­ko­nań w far­ma­ko­te­ra­pii ja­skry w ostat­nim 20-le­ciu by­ło wpro­wa­dze­nie na ry­nek ana­lo­gów pro­sta­glan­dyn (PG). Są to obec­nie le­ki pierw­sze­go wy­bo­ru w le­cze­niu pa­cjen­tów z ja­skrą. Za­sto­so­wa­nie ich w istot­ny spo­sób zmniej­szy­ło ko­niecz­ność wy­ko­ny­wa­nia ope­ra­cji prze­ciw­ja­skro­wych i zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ło te­ra­pię ja­skry. Pierw­szym le­kiem z tej gru­py był wpro­wa­dzo­ny do­kład­nie przed 20 la­ty la­ta­no­prost.

  Farmakoterapia jaskry: dokonania w ostatnim 20-leciu i perspektywy na przyszłość
 • Witrektomia. Usunięcie macular pucker.

  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.

  Za­pra­sza­my na film przed­sta­wia­ją­cy frag­ment ope­ra­cji wi­trek­to­mii z usu­nię­ciem ma­cu­lar puc­ker u pa­cjent­ki z na­czy­nia­kiem na­czy­niów­ki po wie­lo­krot­nej fo­to­ko­agu­la­cji oraz po za­bie­gach krio­te­ra­pii. Usu­nię­cie kru­chych błon sta­ło się wy­zwa­niem dla chi­rur­ga.

  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
 • Jaskra normalnego ciśnienia jako choroba autoimmunologiczna?

  Jaskra normalnego ciśnienia jako choroba autoimmunologiczna?

  U pa­cjen­tów z ja­skrą nor­mal­ne­go ci­śnie­nia wy­stę­pu­je wyż­szy po­ziom prze­ciw­ciał prze­ciw pro­trom­bi­nie IgG. Na­sze ba­da­nie nie po­twier­dza hi­po­te­zy, iż ja­skra nor­mal­ne­go ci­śnie­nia mo­że mieć podło­że au­to­im­mu­no­lo­gicz­ne. Pa­cjen­ci z au­to­im­mu­no­lo­gicz­ny­mi cho­ro­ba­mi reu­ma­tycz­ny­mi czę­ściej cho­ru­ją na ja­skrę, w tym ja­skrę nor­mal­ne­go ci­śnie­nia, w związ­ku z powyż­szym po­win­ni być przy­naj­mniej raz do ro­ku ba­da­ni przez oku­li­stę.

  Jaskra normalnego ciśnienia jako choroba autoimmunologiczna?
 • Aktualności

 • Terapia termiczna EyeBag w leczeniu zespołu suchego oka w przebiegu niewydolności gruczołów Meiboma

  Ze­spół su­che­go oka (ZSO, Dry Eye Syn­dro­me – DES) – pod­sta­wo­we za­bu­rze­nie po­wierzch­ni oka (Ocu­lar Sur­fa­ce Di­se­ase – OSD) – jest jed­nym z prze­wle­kłych scho­rzeń naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych w co­dzien­nej prak­ty­ce oku­li­stycz­nej. Na pod­sta­wie przy­czyn wy­stę­po­wa­nia ZSO roz­róż­nia je­go dwie po­sta­cie: spo­wo­do­wa­ną nadmier­nym pa­ro­wa­niem fil­mu łzo­we­go (Eva­po­ra­ti­ve Dry Eye – EDE) oraz wy­stę­pu­ją­cą wsku­tek nie­do­bo­ru wod­nej skła­do­wej fil­mu łzo­we­go (Aqu­eous-De­fi­cient Dry Eye – ADDE)1. Oko­ło 80% przy­pad­ków ZSO to po­stać z nadmier­nym od­pa­ro­wy­wa­niem, in­du­ko­wa­na głów­nie nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi w struk­tu­rze i funk­cji gru­czo­łów Me­ibo­ma.

  Terapia termiczna EyeBag w leczeniu zespołu suchego oka w przebiegu niewydolności gruczołów Meiboma
 • Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2

  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2

  Po­znaj 6 klu­czo­wych za­sad far­ma­ko­te­ra­pii ja­skry. Za­pra­sza­my do obej­rze­nia dru­giej czę­ści wy­kła­du o za­le­ca­nym sche­ma­cie po­stę­po­wa­nia w te­ra­pii ja­skry pier­wot­nej otwar­te­go ką­ta i far­ma­ko­te­ra­pii u pa­cjen­tów trud­nych.

  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 2
 • Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.

  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.

  Pol­skie To­wa­rzy­stwo Oku­li­stycz­ne roz­po­czy­na cykl edu­ka­cyj­ny po­świę­co­ny za­gad­nie­niom teo­re­tycz­nym i prak­tycz­nym pod ogól­nym ty­tu­łem "Te­ra­pia ja­skry w pi­guł­ce". Pod­po­wie­my, jak usta­lić do­ce­lo­we CWG, jak mo­ni­to­ro­wać prze­bieg cho­ro­by i ja­kie po­stę­po­wa­nie wy­brać w przy­pad­ku te­ra­pii JPOK. Przy­po­mni­my też o prze­ciw­wska­za­niach w farmakote­ra­pii ja­skry i o le­kach do­zwo­lo­nych u ko­biet w cią­ży. Ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia od­cin­ka 1.

  Terapia jaskry - aktualne wytyczne. Cz. 1.
 • Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]

  Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]

  Ce­lem pra­cy jest po­rów­na­nie sku­tecz­no­ści le­cze­nia czte­rech tech­nik ope­ra­cyj­nych w le­cze­niu od­war­stwie­nia siat­ków­ki w oczach pseu­do­fa­kij­nych i afa­kij­nych (PARD - pseu­do­pha­kic and apha­kic re­ti­nal de­tach­ment).

  Porównanie czterech metod operacyjnych leczenia odwarstwienia siatkówki w oczach pseudofakijnych i afakijnych – wieloośrodkowe badanie kliniczne [Streszczenie]

Please wait...