Net4Doctor

Publikacje wyróżnione

 • Stanowisko Grupy Eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę

  Stanowisko Grupy Eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę

  To pierwszy polski dokument przygotowany w takiej formie w Europie i jedno z pierwszych pełnych opracowań dotyczących profilaktyki CME na świecie! Czy znasz aktualny schemat leczenia? Poznaj wyniki kontrolowanych badań klinicznych i farmakologicznych, a także doświadczenia i opinie specjalistów uczestniczących w opracowaniu dokumentu.

  Stanowisko Grupy Eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę
 • Witrektomia. Usunięcie macular pucker.

  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.

  Za­pra­sza­my na film przed­sta­wia­ją­cy frag­ment ope­ra­cji wi­trek­to­mii z usu­nię­ciem ma­cu­lar puc­ker u pa­cjent­ki z na­czy­nia­kiem na­czy­niów­ki po wie­lo­krot­nej fo­to­ko­agu­la­cji oraz po za­bie­gach krio­te­ra­pii. Usu­nię­cie kru­chych błon sta­ło się wy­zwa­niem dla chi­rur­ga.

  Witrektomia. Usunięcie macular pucker.
 • Aktualności

 • Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.

  Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.

  Prze­pro­wa­dzo­no re­tro­spek­tyw­ny prze­gląd wy­ni­ków le­cze­nia 64 pa­cjen­tów, ho­spi­ta­li­zo­wa­nych z po­wo­du idio­pa­tycz­nej bło­ny na­siat­ków­ko­wej, w okre­sie od stycz­nia 2010 r. do stycz­nia 2012 r., u któ­rych wy­ko­na­no wi­trek­to­mię przez pars pla­na z usu­nię­ciem bło­ny na­siat­ków­ko­wej.

  Ocena znaczenia zmian torbielowatych po operacyjnym leczeniu błony nasiatkówkowej.
 • Zalecany schemat stosowania nepafenaku

  Zalecany schemat stosowania nepafenaku

  Leczenie nepafenakiem powinno być rozpoczynane przed zabiegiem, a następnie być kontynuowane przez odpowiednio długi czas, aby obniżyć ryzyko wystąpienia późnego CME. Należy pamiętać, że przy długotrwałej terapii należy obserwować pacjenta pod kątem występowania niekorzystnych zmian rogówki.

  Zalecany schemat stosowania nepafenaku
 • Bezpieczeństwo nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę

  W trakcie badania Singh i wsp. nie zarejestrowano żadnych zgonów ani ciężkich zdarzeń niepożądanych (SAEs) związanych ze stosowaniem nepafenaku. Spośród zgłoszonych 13 SAEs - 3 odnotowane w grupie stosującej nośnik (zastoinowa niewydolność serca, zamknięcie tętnicy wieńcowej i zapalenie trzustki) doprowadziły do przedwczesnego zakończenia udziału w badaniu 3 pacjentów. Dodatkowo 4 innych pacjentów przerwało udział w badaniu z powodu nieciężkich zdarzeń niepożądanych, z których 2 zaraportowane przypadki punktowego zapalenia rogówki (jeden w każdej z badanych grup) zostały uznane jako związane ze stosowanym leczeniem.

  Bezpieczeństwo nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zaćmy u pacjentów chorych na cukrzycę
 • Metody leczenia infekcji po aloplastyce stawu kolanowego

  Metody leczenia infekcji po aloplastyce stawu kolanowego

  Oko­ło­pro­te­zo­we za­ka­że­nie sta­wu (PJI) wy­stę­pu­je obec­nie w nie­wiel­kiej, lecz istot­nej czę­ści wszyst­kich pla­no­wych za­bie­gów cał­ko­wi­tej alo­pla­sty­ki bio­dra (THA) i cał­ko­wi­tej alo­pla­sty­ki ko­la­na (TKA).1,2 PJI po­zo­sta­je głów­nym po­wo­dem nie­po­wo­dze­nia od 1% do 4% za­bie­gów TKA. W 5,6% tych przy­pad­ków ogó­łem prze­pro­wa­dza się po­now­ny za­bieg re­wi­zyj­ny. Sprawdź, ja­kie me­to­dy le­cze­nia in­fek­cji po alo­pla­sty­ce sta­wu ko­la­no­we­go oma­wia w swo­jej pre­zen­ta­cji Je­rzy Bia­łec­ki.

  Metody leczenia infekcji po aloplastyce stawu kolanowego

Please wait...